LISÄÄ NOSTETTA BISNEKSEEN

Vaikuttavalla Viestinnällä

Haluamme luoda nostetta toimintaanne aidolla ja ihmisläheisellä viestinnällä, jolla erottaudutte vastuullisena oman alanne osaavana toimijana.

Hyvä viestintä puhuttaa ja auttaa arjessa

Sanomme ei merkityksettömälle sisällölle. Hyvä viestintä puhuttaa aina oikealla tavalla ja nostattaa aitoja tunteita.

Viestintä on organisaatioiden perustoiminto, jonka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa.

Onnistunut viestintä on silta organisaation strategian sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden välillä.

Me lähestymme viestintää kokonaisvaltaisesti: Viestinnän pitää olla jatkuvaa ja jokaiselle viestille on oltava etukäteen määritelty tavoite. Lisäksi viestit on välitettävä kulloiseenkin tarkoitukseen sopivin muodoin ja viestintäkanavia käyttäen.

Viestintä kehittyy, kun tavoitteet ovat selkeitä, toimintaa ja onnistumisia mitataan ja saatuja oppeja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Kun viestintä on jatkuvassa muutoksessa ja monikanavaista, se vaatii paljon erityisosaamista viestinnän ammattilaisiltakin.

Viestinnän ulkoistus on tehokas tapa hyödyntää huippuammattilaisten osaamista tarpeen mukaan joustavasti ja kustannustehokkaasti ilman, että yritys joutuu itse investoimaan aikaa ja pysyviä resursseja tekemiseen.

VIESTINNÄN SUUNNITTELU
LÄHTEE AINA ORGANISAATION TAVOITTEISTA?

Kun organisaatio on lyönyt lukkoon tavoitteensa ja tahtotilansa, on aika suunnitella niitä tukevat viestintäaktiviteetit.

Viestinnän suunnittelussa strategiset tavoitteet kirkastuvat ja konkretisoituvat

Suunnitellessamme yrityksen tai muun organisaation viestintää, luomme toimenpide-suunnitelman, jonka avulla puemme organisaation tavoitteet ymmärrettäviksi viesteiksi ja mietimme, kuinka nämä viestit välitetään oikein ajoitettuna halutulle kohderyhmälle.

Viestinnän lähtökohta on aina yrityksen tai muun organisaation strategia – visio, missio ja arvot – sekä kohderyhmästä kumpuaviin tarpeisiin vastaaminen.

Pitämällä nämä näkökulmat viestinnän punaisena lankana saamme halutun viesti lähetetyksi ja toivotut reaktiot lopputulokseksi.

Viestinnän suunnittelun vaiheita ovat mm. tavoitteiden asettaminen, kohderyhmien määrittely, ydinviestien suunnittelu, viestintäkanavien valinta, julkaisusuunnitelman laatiminen,  resursointi sekä lopulta sen määrittely, kuinka viestinnän tuloksia mitataan ja toimintaa kehitetään saatujen tulosten pohjalta.

Viestintäsuunnitelma:
mitä, kenelle ja miksi

VIESTINNÄN VUOSISUUNNITELMA

PROJEKTIN VIESTINTÄSUUNNITELMA

MUUTOS- VIESTINTÄSUUNNITELMA

STRATEGIAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN
ON OSA VIESTINNÄN TEKEMISTÄ

Onnistunut viestintä palkitsee aina ja parantaa organisaation sisäisiä ja ulkoisia suhteita.

Parantamalla pienesti viestintää organisaatio voi ottaa ison askeleen eteenpäin

Viestintäosaamisen tarve korostuu työelämässä koko ajan. Oli kyse sitten organisaation sisäisistä tarpeista ydinosaamiseen liittyvien esitysten pitämiseen tai ulkoisen viestinnän osaamisen tarpeeseen esimerkiksi myynnissä tai muussa asiakastyössä, käytännössä jokaisessa nykypäivän työssä tarvitaan monipuolisia viestinnän taitoja.

Myös erilaisten kommunikaatiokanavien ja -välineiden määrä on kasvanut viime vuosina melkoisesti. Moniin töihin liittyy olennaisena osana esimerkiksi joko yrityksen sosiaalisten medioiden kanavien päivittäminen tai jopa itsensä henkilöbrändäys osana yrityksen imagoa.

Refainerilla viestintäosaamisen kehittäminen rakennetaan aina organisaation tarpeiden ja halujen mukaan. Sparraamme organisaatioita viestintänsä kehittämisessä aina strategiselta tasolta ja viestinnän vuosisuunnittelusta yksittäisten sisältöjen tuottamiseen ja julkaisukanavien valintaan. Toisaalta kehittäminen voi liittyä henkilöiden viestintäosaamisen kehittämiseen tai erilaisten työkalujen käyttämisen kouluttamiseen.

Anne Aho

Viestijä, Refaineri